I have come in the morning.

gg | 23 Oct 2014, 8:01pm

I have come in the morning.( still it is morning time you are in and speaking).
I came in the morning. ( If it is afternoon now).


 

control freak

gg | 23 Oct 2014, 8:00pm

control freak
నియంత్రించే పిచ్చి.
looming
నిజమనిపించే
autopsy
పోస్ట్ మార్టం.
forensic
శాస్త్రీయ పద్దతులతో కనిపెట్టే.
fast paced life
ఉరుకుల పరుగుల జీవితం
mystery
అంతుచిక్కని,అర్థం కాని.
erupted afresh
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
infidelity
అక్రమ సంబం
hitherto
ఇప్పటికైతే మాత్రం
tumultuous
కలవరపెట్టే ,.
forensic
శాస్త్రీయపద్దతుల.


 

తెలుగు మన మాతృ భాష

gg | 23 Oct 2014, 7:58pm

తెలుగు మన మాతృ భాష .కానీ ఇంగ్లిషులు లో మాట్లాడవలసి వస్తే,
తెలుగు లో మాట్లాడేదే ఇంగ్లీషులో మాట్లాడాలి ,,తెలుగుకి సరిపోయే ఇంగ్లీషు పదాలే వాడాలి.అలా వాడినప్పుడే మీరు మాట్లాడే ఇంగ్లీషు మీ అవసరాన్ని తీరుస్తుంది,మీకు ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుంది.అవకాశాలని ఇస్తుంది.అసలు విషయానికి బదులుగా ,తెలియక,డొంక తిరుగుడు విషయన్ని మనం మాట్లాడతాం.
Look at these two sentences.

ex:
Two vehicles dashed coming in opposite directions.

Two vehicles collided head on.

ex:
I searched for the switch in the dark.

I groped the switch in the dark.(చీకటిలో తడుముకొను.)

 


 

miffed

gg | 23 Oct 2014, 7:54pm

miffed:విసిగిపోవు ,కొంత కలత చెందు,సహనం కోల్పోవు
dazzling:మిరుమిట్లు గొలుపే
exotic:రంగుల
exquisite:ముగ్ధ మనోహరమైన
awe:పరితాపం, పరితపన
candidly:మొహం మీదనే
ముక్కుసూటిగా
superfluous:అవసరానికి మించి
fade:మసక బారు
aura of love:ప్రేమాభి రామాయణం
linger:షికారు చెయ్యడం 
slips:.పొరబాట్లు.
inquest:investigation
pull up:ఆపు
మందలించు

కుమ్మక్కయ్యారు 'దీనిని ఇంగ్లీషులో ఎలా అనాలి?

 


 

English-Needs

gg | 10 Aug 2013, 6:24pm

you came yesterday? w
Did you come yesterday? R

 

 From the time he joined politics. ( good ).

Ever since he joined politics.(better)

 

say him w
say to him R
Tell to him W
Tell him R

 

English-Needs

gg | 10 Aug 2013, 6:24pm

you came yesterday? w
Did you come yesterday? R

 

 From the time he joined politics. ( good ).

Ever since he joined politics.(better)

 

say him w
say to him R
Tell to him W
Tell him R

 

English-Needs

gg | 10 Aug 2013, 6:02pm

when I refused, he began taking it out on me.

He has shown his colours. , (character )

Heavy downpour .(heavy rain)

They ran out of money :money is over.


 

English-Needs

gg | 10 Aug 2013, 5:43pm

   They beat him black and blue means they beat him badly.

 

   I would like to go
   or
   I would go
   or
   I wish to go
   expresses the same idea.

 

   go through means read.
   ex:I went through the book.

 

   we live by the bank means we live by the side of the bank.

 

   He goes by my house means he goes in this route.

 

   come by 5 p.m means come not after 5 p.m.

 

   come at 5 p.m. means come not after and not before 5 p.m. . Exactly 5 p.m.

 

   He jumped off the bus. (off the bus means from the bus).

 

   He is writing examination. W
   He is taking examination.  R


 

English-Needs

gg | 6 Aug 2013, 3:21pm

  Flash strike మెరుపు సమ్మె.

 

  Go in a procession ఊరేగింపుగా వెళ్ళు
  Fades away చెదిరి పోతుంది
  Get along సర్దుకుపోవు
 Roll backవెనక్కి తీసుకొను
  Heated debate వాడి వేడి చర్చ

  provoke రెచ్చ గొట్టు


 

English-Needs.

gg | 6 Aug 2013, 12:24pm

In and around city  సిటీ మరియూ చుట్టు పక్కల

opt కోరుకొను

Ensuing   రాబోయే

Migrate  వలస పోవు

pursue higher studies R

Do higher studies W

Unless you give clarity  స్పష్టత ఇస్థె తప్ప

They set up a huge campus R

They put a huge campus W

 spread over all the states   రాష్ట్రాలన్నింటికీ  విస్థరించి ఉన్న

 


 

English-Needs.

gg | 6 Aug 2013, 11:49am

mob    గుంపు

protests:నిరసనలు

For a while:కాసేపు

She was on her way to  a  town:ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో ఉంది

Felicitation function:సన్మాన సభ

Organised by:Arranged by    ఏర్పాటు చెయ్య బడిన

widely condemned:విస్తృతంగా ఖండించబడింది

Drizziling:సన్న చినుకులు,తుంపర

committee will be constitueted R

committee will be arranged W


 

English -needs.

gg | 6 Aug 2013, 11:40am
Before only    w
Beforehand    R


 In the interest of  both
ఇద్దరి ఉపయోగం దృష్ట్యా

Delegation/
 బృందం

They fell for it/
 దీనికి పడి పొయ్యారు

They make light of it/
 లైట్ గా తీసుకుంటారు

Take everyone along/
అందరినీ కలుపుకు పోవడం


resort/
పూనుకోవడం


erupted/
చెలరేగు

They are doing bandh W
Bandh is being observed Ronce and for all/permanently


Traffic came to a standstill/
స్థంభించి పోవడం


To figure out to do something/
తేల్చుకోవడం


Go down with/
నచ్చడం

To nab the criminal/
పట్టుకోవడం


plight
దీన అవస్థ


Bifurcate/divide


 comply/ to do what is said


when they are in the best of spirits/
ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు


Render services/
సేవలు అందించడం


Renowed/
ప్రఖ్యాత

dejected/
కలత చెంది


unrequited love/
ఫలించని ప్రేమ

ensuing/coming


Bike rammed into a car.


pelt /visaradam.
విసరడం

They got into confrontation/.
గొడవకి దిగారు

feel heart broken/
మనస్థాపం చెందడం


 stunts/

విన్యాసాలు

reveal mean/
తెలియజేయు

He had a big sigh of relief./

 ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు

give up means to stop.
ex:He gave up smoking.


 
lose temper/ కోపం రావడం


she picked up an argument/వాదన పెట్టుకుందిCame to light /వెలుగులోకి వచ్చింది


pay the price/మూల్యం చెల్లించు


Lashed out./ దుమ్మెత్తి పోయు

scrutiny( careful examination).


There is no value for certificate. W
Certificate doesn't hold any value.RDoing strike. W
Going on strike. RAdhere/ కట్టుబడి ఉండు

Make your stand clear/ వైఖరి చెప్పు

In full swing. /going on fast


Heavy downpour ./heavy rain


Down the drain. /waste


barring /except


He has shown his colours.  /character 


lately/ :recently


He didn't turn up:/ He didn't come.


From the time he joined politics.
( good ).

Ever since he joined politics.(better)


say him w
say to him RTell to him W
Tell him R'It will do can be used in a sense of it is enough.


what is he like means /
ఎట్లా ఉంటాడు.


The meaning of' I have nothing to do/
నాకు సంబంధం లేదు.


what is he to you /
నీకు ఏమైతాడు.


 
 1